فرم ثبت درخواست همکاری در جایگاه عرضه سوخت خودرو پرسیران
 • پرسشنامه استخدامی

 • الف) مشخصات فردی
 • نشانی

  نشانی 2

  شهر

  استان

  کدپستی

  کشور
 • پیش شماره - شماره تلفن
 • ب)سوابق تحصیلی